ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564

ด้วยอำเภอนาแห้ว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวัน พุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมี นายเรืองเดช สร้อยคำ (นายอำเภอนาแห้ว) เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนายสมปอง นักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง/ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/กำนันทุกตำบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย