ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้วมอบหนังสือยกเลิกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้ทำการกักตัว 2

ด้วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้มีคำสั่งที่ 166/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ให้นายแสวง สีสูงเนิน อายุ 54 ปี และนางสาววิธวินท์ สุธรรมา อายุ 26 ปี ได้ปฏิบัติ/ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้บุคคลดังกล่าวกักตัวทั้งหมด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ซึ่งทั้ง 2 คนได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสมปอง นักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาแห้ว ได้มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กับ นายแสวง สีสูงเนินและนางสาววิธวินท์ สุธรรมา (บุคคลที่ทำการกักตัว) และได้ทำการส่งตัวกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย ณ สถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine : LQ) ระดับอำเภอ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย