ภาพกิจกรรม

ออกตรวจประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตลาดนัดคลองถมบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเรืองเดช สร้อยคำ (นายอำเภอนาแห้ว) พร้อมด้วย นายสมปอง นักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรคตำบลนาแห้ว/โรงพยาบาลอำเภอนาแห้ว/เทศบาลตำบลนาแห้ว/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สาธารณสุขอำเภอนาแห้ว/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกตรวจประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตลาดนัดคลองถมบ้านนาโพธิ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด ซึ่งได้ออกตรวจประเมินทุกแห่งที่เปิดค้าขาย ตลอดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด