ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เทศบาลตำบลนาแห้ว  ได้จัดโครงการสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้ว