จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลนาแห้ว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ   ได้มาตรฐานเพียงพอ  สะดวกรวดเร็ว
  2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น   ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการรับข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และคุณค่าวัฒนธรรม
  5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ  ทุกวัย
  6. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  7. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งการทำงานทุกอย่างจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาแห้ว  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิอย่างสูงสุดในการพัฒนา  การทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

26/10/2016

864

ดูครั้ง