เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน
 
งบ 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 

26/10/2016

22

ดูครั้ง